(Kõrval: Lõuna-Eesti põllumajandusmaastik. Autori foto)

Euroopa Maastikukonventsiooni peaeesmärgiks on Euroopa maastike korraldamise reguleerimine.

Eesti on praeguse seisuga üks üheksast EL-i liikmesriigist, kes konventsioonile alla pole kirjutanud. Õppematerjal annab ülevaate konventsiooni ideest, selle reguleerimisalast ja tarvidusest üleüldse ning uurib, miks allkirjastamine on veninud. 

Konventsiooni olulisus on teedrajav, lisaks maastikuarhitektidele (kelle õppetöö raames käesolev õpiobjekt on koostatud) ja teistele maastikuga tegelevatele spetsialistidele on konventsiooniga tutvumine heaks täienduseks kodanikuühiskonna teadlikkuse üldisel arendamisel. Erialasiseselt puudutab konventsioon lisaks ruumilise planeerimise õppeainele väga mitmeid teisi keskkonna- ja maastikuhoiu õppeaineid ning rahvusvahelisi koostööprojekte ja nendega seotud õppe- ja teadustööd.

Õpiobjekti läbinu mõistab konventsiooni loomise tagamaid, on tuttav dokumendi sisuga ning oskab praktilistes olukordades hinnata, millised tegevused ja teemad on konventsiooni südameasjaks. Õppematerjali mahuks on 0.2 Euroopa ainepunkti, materjal on loodud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektide õppekava Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus õppeaine PK.0764 RUUMILINE PLANEERIMINE raames, ent on soovitav kõigile keskkonnakaitse ja maastikuhoiu huvilistele. 

Materjali kokkupanija tänab kõiki, kes selle lehekülje valmimisele on otseselt või kaudselt kaasa aidanud, tehes ettepanekuid täiendusteks või koostades need tekstid, ettekanded ning raportid, mis siia kokku on kogutud.

Õppematerjali ja selles esitatud kirjanduse kasutamisel tuleb allikatele korrektselt viidata.  
Creative Commons License